Rok 2013

 • 9. 3. se konalo opět zdařilé tvořivé odpoledne v našem sboru, která vede sestra Vinšová. Účastnilo se ho tentokrát pět dospělých a pět mladších členů sboru. S. Vinšová učila přítomné plést košíky z proutí a rovněž se tu zhotovilo několik přáníček, která se posílají našim jubilantům.
   
 • 11. 3. se konala porada hospodářského odboru staršovstva a následně porada staršovstva Korandova sboru. Na pořadu jednání byly projednávány tyto záležitosti:
  1. se probírala příprava bohoslužebného shromáždění, které se bude konat tuto neděli, dne 17. 3., a které je spojeno s návštěvou bratra synodního seniora Jóele Rumla a sestry Lii Valkové – synodní kurátorky. Po shromáždění se br. syn. senior a s. Valková sejdou na besedě při kávě nejprve s ostatními členy sboru, posléze ještě se staršovstvem a kazateli našeho sboru.
  2. byla na programu příprava výročního sborového shromáždění, které se bude konat v neděli 24. 3., zejména zde byl projednáván rozpočet na letošní rok. Výroční shromáždění bude volební a volbu sestry farářky Heleny Hamariové povede br. konsenior Radek Matuška, farář v Chodově.
  3. Dále se projednával stav jednání k opravě varhan – zejména v otázce finančního zajištění celé akce.
  4. Byl vypracován kazatelský plán na velikonoční svátky a do 14. 4.
    
 • 15. 3. se konalo smuteční rozloučení se sestrou Jarmilou Horovou. Bohoslužby vedla sestra farářka Helena Hamariová a kázala na text 121. žalmu, na varhany doprovodil br. Jan Esterle. 
   
 • 16. 3. bylo požehnáno sňatku manželů Vyčítalových. Sňatku požehnal br. f. Miroslav Hamari. Kázal na text z Písně písní 3,1–5.
   
 • 17. 3. se v našem sboru konaly pravidelné bohoslužby, při kterých jsme přivítali v našem středu milé hosty, br. synodního seniora Jóele Rumla a sestru synodní kurátorku Liu Valkovou, kteří u nás vykonali vizitaci. Při bohoslužbách bylo poslouženo křtem svatým Zdeňce Madurkay a jejímu tříletému synkovi Kristiánu Madurkayovi. Křest svatý vykonala s. farářka Helena Hamariová. Kázáním posloužil br. synodní senior na text z Markova evangelia, kapitola 10., verš 42–45. Br. synodní senior se zaměřil na obsah těchto veršů, z nichž vyplývá, že mezi křesťany nejde o moc, ale o službu druhým, „vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ Nemáme se vyvyšovat nad ostatní nevěřící a nekřesťany, ale uprostřed křesťanského společenství máme vytvářet vztahy vzájemného porozumění, lásky a služby jedněch druhým. Při bohoslužbách doprovázel na varhany bratr Jan Doležel. Ve shromáždění bylo přítomno kolem 70 členů sboru a 5 dětí.
  Po bohoslužbách se konala beseda při kávě ve 2. patře sborové budovy s br. synodním seniorem a s. synodní kurátorkou. Tam poblahopřála sestra farářka H. Hamariová sestře Květě Čechové k jejímu významnému životnímu jubileu. Posléze od 11.30 se staršovstvo Korandova sboru s oběma faráři, syn. seniorem a syn. kurátorkou odebrali k delší poradě v modlitebně. Shromáždění popřáli bratru Janu Krejčímu k 60. narozeninám.
  Poté se bratr kurátor s oběma kazateli odebrali na oběd a od 15 hodin počalo jednání br. syn. seniora a s. syn. kurátorky se seniorátním výborem Západočeského seniorátu v čele s br. seniorem Miroslavem Hamarim a Josefem Benešem, seniorátním kurátorem.
  Od 17 hodin se syn. senior a syn. kurátorka i někteří členové seniorátního výboru účastnili v Západním sboru v Plzni bohoslužeb, které pořádala Diakonie ČCE Západ, a následného jednání s Diakonií. Na bohoslužbách složila slib nová dozorčí rada Diakonie Západ. Kázal bratr Petr Grendel, farář v Domažlicích.
  Viz fotoalbum.
   
 • 23. 3. se rozhodli Magdalena Kučerová a Patrik Mestl vstoupit do stavu manželského. Rozhodli se používat společné příjmení, Mestlovi. Jejich sňatku udělila požehnání sestra farářka H. Hamariová. Sešlo se kolem 80 hostí. Za členy Korandova sboru přejeme novomanželům na jejich společnou cestu životem hojnost Božího požehnání.
   
 • 24. 3. na Květnou neděli se u nás konalo výroční sborové shromáždění. Kázáním na J 17,1–12 posloužil bratr konsenior Radek Matuška, farář v Chodově. Bratr konsenior také shromáždění předsedal. Zvolili jsme sestru farářku Helenu Hamariovou za kazatelku našeho sboru na příští pětileté mandátní období. Vyslechli jsme si zprávu faráře Miroslava Hamariho, zprávu kurátora Josefa Beneše, zprávu hospodářskou, kterou přednesl za hospodářský odbor staršovstva br. Jiří Poláček, zprávu o účetní revizi, kterou přednesla sestra Jarmila Rychecká a zprávu o činnosti Diakonie ČCE Západ, kterou přednesl br. Petr Neumann, její ředitel. S obsahem zpráv je možné se seznámit v kanceláři sboru. Zapisovateli byli zvoleni br. Jan Krejčí a br. Ondřej Rychecký. Zvolili jsme také revizory účtů za letošní rok. Bratr konsenior konstatoval, že atmosféra byla příjemná a uvolněná. Elektrofonické varhany těsně před začátkem shromáždění selhaly, bratr Ladislav Chvojka tedy s odvahou usedl ke starému harmoniu.
   
 • 24. 3. v 18h se konal v Korandově sboru rockový pašijový koncert (viz pozvánku). Byl hojně navštíven – sešlo se na 200 posluchačů. Skončil velikým úspěchem, neboť posluchači odměnili zpěváky i hudebníky dlouhým potleskem ve stoje. Hudební produkce byla o to zajímavější, že byla doprovázena promítáním obrázků s izraelskými motivy.
   
 • 14. 4. náš sbor hostil koncert vícežánrové hudební skupiny Limbo (www.limbo-music.cz). Skupina má tyto členy: Pavel Hrubý – soprán- a tenorsaxofon, basový klarinet, František Kučera – trubka, křídlovka, Taras Voloshchuk [Vološčuk] – kontrabas, Dušan Černák – bicí. Koncert navštívilo asi 70 posluchačů, u nichž mělo Limbo veliký úspěch. Bubeník Dušan Černák exceloval svým závěrečným sólem. Skupině se poté dostalo ovace ve stoje.
  Z upoutávky: „Limbo je kapela rozkročená mezi vícero žánry, v podstatě je nad nimi. V praxi balancuje mezi elektrifikovanou a akustickou sestavou. Na první pohled můžeme kapelu řadit k jazzově improvizingové scéně, navádí nás k tomu nástrojové obsazení, časté jazzové postupy – ale Limbo se z těchto pozic dokáže vyhoupnout k nedefinovatelné poloze, kdy lze mluvit především o hudbě, melodické, trochu melancholické, přesto objevné hudbě, která dokáže podepřít časoprostor.“
   
 • 20. 4. se konal sborový turistický výlet do Potvorova, jehož cílem byl unikátní románský kostel v Potvorově. Kromě prohlídky kostela se účastníci prošli po okolní krajině a viděli několik kamenných křížů. Potvorovská restaurace dokonce kvůli účastníkům výletu mimořádně otevřela. Za organizaci děkujeme manželům Lýdii a Michalovi Šloufovým. Viz fotoalbum.
   
 • 27. 4. se v Chebu konala presbyterní konference spojená s mimořádným zasedáním konventu Západočeského seniorátu ČCE. Byli přítomni i naši oba kazatelé, bratr senior Miroslav Hamari a sestra farářka Helena Hamariová. Téma konference znělo: Recepce výsledků (vyrovnání s výsledky) II. světové války v německé církvi a společnosti . Konference začala kolem desáté hodiny ranní. Přednášku pronesl host, bratr farář Herbert Sörgel z Flossenbürgu, SRN, duchovní správce tamějšího památníku koncentračního tábora Flossenbürg. Po obědě presbyterky a presbyteři navštívili společně hřbitov německých vojáků padlých za druhé světové války na území Československa. Jediným bodem jednání mimořádného konventu, který konferenci předcházel, byla volba seniorátního faráře, bratra Petra Chamráda.
   
 • V neděli 12. 5. byl po úspěšné produkci v Klubu seniorů při kávě znovu promítnut film o Přemyslu Pitterovi a Olze Fierzové, Milujte své nepřátele. Přítomno bylo kolem 20 členů sboru.
  Ve snímku je zdůrazněn jeho nádherný vztah k dětem (byly to stovky opuštěných sirotků v poválečné době, o které se nechtěl nikdo starat, a tuto roli převzali právě tito dva obětaví lidé) bez rozdílu věku, rasy či národnosti a jak všechny problémy vždy řešil s velikou láskou i vírou v Boží milost. Však také ve filmu několikrát tyto jeho vlastnosti připomínají staří pamětníci, kteří přijeli na setkání do naší republiky po tolika letech z celého světa. Mnozí z nás po shlédnutí filmu byli dojati až k slzám, byl to opravdu silný zážitek.
   
 • V pátek 24. května se náš sbor účastnil Noci kostelů, celostátní akce pořádané v ekumenické spolupráci. I v našem sboru se konaly veliké přípravy na tuto akci. K organizaci této akce se připojilo na 20 členů sboru, včetně mládeže i nejmladších a včetně obou kazatelů.
  Oficiální začátek Noci kostelů byl v 18h, ale zájemci o prohlídku začali přicházet již v 17.45. Protože bylo sychravé počasí a poměrně chladno, mnozí z příchozích přijali s povděkem malé občerstvení, čaj nebo kávu, případně zákusky, které připravily obětavé členky našeho sboru – toto se podávalo v modlitebně, kde zároveň byla po 18. hodině promítána prezentace o historii našeho sboru.
  Současně probíhalo úvodní slovo bratra faráře o významu naší církve v kapli a následně v chrámové kryptě provázela příchozí sestra Helena Nenáhlová, která byla vystřídána dalšími sestrami.
  Několik sester a bratří manželům Hamariovým pomáhalo s přípravou všech přilehlých místností včetně kruchty a ochotně se ujímali návštěvníků.
  Ve vestibulu vítal příchozí u stolečku roztomilým způsobem mladý člen našeho sboru, Vlastimil Stříbrný mladší, který počítal příchozí a dával jim razítka do poutnických pasů. Obětavě tuto funkci konal až do půlnoci.
  V 19.15 zahájila mládež Korandova sboru v počtu osmi účinkujících své vystoupení – hru o narození Krista. Posluchačů bylo okolo pětadvaceti a vystoupení mládeže přijali všichni vřelým potleskem.
  V 19.45 byl naplánován varhanní koncert a s historií varhan i se situací před jejich renovací nás seznámil varhaník, bratr Jan Doležel. Poté následovalo průvodní slovo bratra faráře Miroslava Hamariho o Českobratrské církvi evangelické vůbec a tom, co může nabídnout Korandův sbor. Rovněž bylo možné seznámit se s historií našeho sboru a se stavbou našeho kostela.
  Do programu byla zařazena několikrát i informace o Diakonii Západ a o jejích aktivitách.
  Sestra Lýdie Šloufová podala výklad k uměleckým dílům a rovněž se účastnila výkladu při prohlídce kolumbaria.
  Zájem o varhany a varhanní hudbu byl značný, takže s historií varhan a o stavu jejich renovace informoval bratr Doležel několikrát po sobě a obvykle doplnil výklad hudební ukázkou.
  Divadelní hra dětí byla před desátou hodinou opakována. Před jedenáctou hodinou pronesl závěrečné slovo bratr farář Hamari.
  Od 23.00 do 23.45 varhaník, bratr Jan Doležel, zakončil Noc kostelů v našem sboru předposledním varhanním koncertem.
  S potěšením jsme konstatovali, že Noci kostelů se tentokrát účastnilo kolem 370 návštěvníků.
   
 • V sobotu 25. 5. od 19 hodin se konal v našem sboru poslední koncert před restaurováním varhan. Na varhany hráli varhaníci Jan Esterle (skladby Buxtehudeho a Ebena) a Jan Doležel (skladby Mendelssohna – Bartholdyho a Franze Liszta) za přítomnosti asi pětačtyřiceti posluchačů.
   
 • ČCE přispěla k řešení povodňových škod 700.000,- Kč. Naše mimořádná chrámová sbírka na pomoc lidem postiženým povodněmi pořádaná v neděli 9. června vynesla přibližně 3.800,- Kč.
   
 • Ve středu 12. 6. ve 14.30 se konalo setkání Klubu seniorů. Sestra Marie Tomášková vedla besedu na téma „Máme v důchodu čas na sebe, na rodinu, na práci?“. Sestře Tomáškové děkujeme za čas, který nám věnovala. Tématem byly okruhy zájmu psychologů a psychiatrů: život doma, zapomínání, nemoci, komunikace mezi manžely, sdělování starostí u osamělých, depresivní stavy a jejich řešení a řešení počátků Alzheimerovy choroby.
   
 • V sobotu 29. června požehnal bratr farář Miroslav Hamari sňatku novomanželů Michaely a Karla Kovaříkových z Plzně. Svatební obřad začal ve 13 hodin.
   
 • V úterý 9. 7. se konala v našem sboru svatba. Ženich Miloš Luňák, vnuk bratra kurátora Jaromíra Luňáka, vyrostl v našem sboru a nevěsta jménem Mayuko Noda pochází z Japonska. Oba žijí na Novém Zélandě. Rozhodli se používat společné příjmení Luňák. Sňatku požehnala sestra farářka Helena Hamariová. Obřad probíhal v angličtině.
   
 • V neděli 8. září 2013 se konalo shromáždění na hoře Bzí u Blovic u příležitosti 594. výročí shromáždění husitského lidu v roce 1419, kdy byl vyhlášen manifest. Kázáním slova Božího posloužil bratr farář Gerhard Frey Reininghaus, tajemník synodní rady pro vnější vztahy. Základem kázání byl Žalm 103. Po bohoslužbách byl připraven společný oběd.
  Viz fotogalerii.
  Bratr farář Reininghaus byl také hostem sborové besedy na téma Jsme jedno v Kristu, která se konala v sobotu 7. září. Biblickým základem jeho vyprávění byla Ježíšova modlitba z Janova evangelia 17,20-26, která se dá považovat za počátek ekumény. Bratr farář pochází z Německa. Spolu se svou ženou Adelheid přišli do Československa po Sametové revoluci postgraduálně studovat. Posléze byli požádáni, aby učili bohoslovce němčinu. Pak byl bratr farář osloven synodní radou, zda by chtěl pro naši církev vést zahraniční a mezicírkevní styky a tuto nabídku přijal.
   
 • Ve středu 9. října ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů s besedou na téma Jak čelit podvodným praktikám prodejců energií s M. Vinšovou a J. Poncarovou.
   
 • V sobotu 19. října 2013 v 9.30 hodin náš sbor hostil presbyterní konferenci na téma Finance včera, dnes a zítra. Jak hospodařit podle biblických principů, jak přežít beze státní dotace. Hostem byl Pavel Vimr, člen vedení Finančního kompasu, podnikatel (Finanční kompas je projekt České evangelikální alinace zaměřený na rozvoj zdravého přístupu k financím a správcovství z křesťanského pohledu. Více na adrese http://financni-kompas.cz.)
   
 • V neděli 20. října byl při pravidelných bohoslužbách udělen křest Justýně Rampichové, dcerce Juliany Rampich-Hamariové a Erika Rampicha.
   
 • V tentýž den v 18 hodin se v našem sboru uskutečnil v rámci X. ročníku Česko-slovenských dnů v Plzni pořad slova a hudby na téma Juraj (Jiří) Tranovský a spevník Tranoscius – doklad hlbokej česko-slovenskej vzájomnosti. Zpíval komorní pěvecký sbor De profundis, průvodní slovo měl Mgr. Ján Šípka, farář sboru ECAV v Plzni.
   
 • 3. zasedání XXXVI. Konventu Západočeského seniorátu ČCE se konalo v sobotu 2. 11. v 9.30 v našem sboru v Sokolově. Za Korandův sbor se zúčastnili: J. Beneš, J. Krejčí, M. Hamari a H. Hamariová a jako hosté J. Rampich-Hamariová, studentka teologie a L. Szabó, emeritus.
   
 • Bohoslužby k Památce zesnulých se konaly v neděli 3. listopadu 2013 v 9.30.

 • V sobotu a v neděli 16. a 17. listopadu se v našem sboru uskutečnily seniorátní dny mládeže Západočeského seniorátu ČCE s tématem Stvoření. Jejich hostem byl farář ČCE v Nejdku, Bob Helekia Ogola. 
   
 • V sobotu 23. listopadu od 14 do 17 hodin se konalo Tvořivé odpoledne pod vedením sestry hospodářky Hany Vinšové. Tentokrát jsme tvořili z papíru.
   
 • V sobotu 7. 12. od 9.30 se konalo v našem sboru seniorátní setkání s bratrem P. Stolařem. Tématem byla hospodářská soběstačnost sborů.
   
 • V naší fotogalerii je možné prohlédnout si fotografie z dětské vánoční slavnosti, která se konala 24. prosince 2013.
   

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.