Rok 2016

 • Ve středu 27. ledna 2016 od 17 hodin se v našem sboru konala schůzka Diskusní skupiny Západočeského seniorátu ČCE. Diskusní skupina vzniká na základě potřeby ujasnit si svou evangelickou identitu zakotvenou v Kristu a z ní čerpat i ve zcela konkrétních záležitostech, jako je hledání finančních zdrojů na službu církve v jednotlivých sborech (s výhledem do budoucna, kdy ustane finanční podpora od státu). Do diskuse nás uvedl br. Josef Beneš, náš seniorátní kurátor, svou úvahou nazvanou „Co je církev?“. Zajímavý příspěvek s osobním svědectvím přednesl br. Radovan Jirka, kurátor sboru ČCE v Rokycanech. Bratr senior Miroslav Hamari připomněl, že dříve lidé dávali peníze „na Boží slávu“, což bylo jistě hodnotnější, než dnešní vybírání „na potřeby církve“. Významnou měrou k diskusi přispěla sestra vikářka Juliana Rampich-Hamariová a také naše sestra farářka Helena Hamariová. Jsme vděčni za hlas žen. Účastníci setkání byli br. Jirkou seznámeni s novou možností pro sbory půjčit si od církve a investovat do nemovitostí. Diskuse byla velmi podnětná a zajímavá.
 • Ve středu 10. února ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Bratr Drahomír Rychecký ml. nám vyprávěl o své cestě do Maroka.
 • V neděli 21. února v 10.45 ve Farním sboru ČCE v Praze Dejvicích byla zahájena výstava s. Lydie Šloufové Biblické motivy v textilní tvorbě. Výstava byla otevřena do 24. dubna vždy 30 minut před akcemi sboru (viz sborové stránky).
 • Ve středu 24. února ve 14.30 se sešel Klub seniorů. O Benátkách nám vyprávěl bratr Ladislav Chvojka.
 • V pátek 4. března v 18h ve Sboru Kristova kříže CČSH na Mikulášském náměstí 11 se konalo ekumenické setkání u příležitosti Světového dne modliteb. Tentokrát byl připraven program z Kuby.
 • Ve středu 9. března ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Manželé Ludmila a Svatopluk Zachariášovi si pro nás připravili přednášku o kalendářích v průběhu věků.
 • V sobotu 12. března v 9.30 Korandův sbor hostil presbyterní konferenci pořádanou Poradním odborem pro vzdělávání presbyterů Západočeského seniorátu ČCE. Na pořadu byl odborný referát doc. Petra Slámy, Th.D. z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na téma Evangelická identita v rámci sebereflexe ČCE a jejího západočeského seniorátu ve změněných společenských a ekonomických podmínkách. Úvodní pobožnost vedl seniorátní kurátor Západočeského seniorátu a kurátor našeho sboru, Ing. Josef Beneš.
 • Neděle 13. března byla rodinná se společným obědem a s přednáškou Ondřeje Rycheckého (přibl. od 13h) o pobytu v Kalifornii v létě 2015. Vyprávěl o svých zážitcích z práce, cestování, života a kultury v okolí San Franciska a uvedl několik kulturních rozdílů.
 • V půli března vyšel Sborový list č. 2016/1 u příležitosti svátků velikonočních. Je dostupný ke stažení zde.
 • Na květnou neděli 20. března od 9.30 se konalo výroční sborové shromáždění. Hlavním bodem programu byla opakovaná volba bratra seniora Miroslava Hamariho za faráře Korandova sboru na další tři roky. Bratr senior byl zvolen se silným mandátem. Diskutována byla také finanční situace sboru. Výsledek našeho hospodaření se pohybuje v kladných číslech.
 • Ve středu 13. dubna ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Manželé Libuše a Jiří Poláčkovi nám vyprávěli zážitky ze své cesty do Brazílie.
 • Na středu 14. dubna, 17h jsme byli pozváni na vernisáž výstavy s. Lydie Šloufové Malba a tapiserie do Galerie U Randů v Kyšicích.
 • V sobotu 16. dubna od 14 do 18h se konalo Tvořivé odpoledne. K setkání při výrobě květináčů z plechovek nás pozvala sestra Hana Vinšová.
 • V pondělí 25. dubna se konala schůzka sborového zpěvu pod vedením sestry Marcely Tomanové.
 • Ve středu 27. dubna ve 14.30 se sešel Klub seniorů. Sestra Jaroslava Mossóczyová nám již podruhé vyprávěla o své cestě do Izraele.
 • Ve středu 11. května ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Štěpán Pastula nám vyprávěl o své cestě po jižní Indii.
 • Ve středu 25. května ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Tentokrát si pro nás manželé Ludmila a Svatopluk Zachariášovi připravili přednášku o ženách v bibli.
 • Ve středu 8. června ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Vitoňovi si pro nás připravili povídání o Albánii.
 • Ve středu 22. června ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Bratr Ladislav Chvojka nám vyprávěl o písni Chvalozpěv svobodě.
 • V neděli 14. srpna od 9.30 se konaly pravidelné bohoslužby, tentokrát ovšem s dvojím udělením svátosti křtu. Pokřtěni byli bratranci Christian SmutnýJonas Alexander Domanowsky.
 • V sobotu 10. září v našem sboru a v neděli 11. září na hoře Bzí u Blovic se konala slavnost k výročí shromáždění husitského lidu, které vedl Václav Koranda starší a na němž vyhlásil manifest, jenž se později stal známým jako Čtyři artikuly pražské.
  Naším hostem byl Mgr. Pavel Pokorný, 1. náměstek synodního seniora a farář v Praze Střešovicích.
  V sobotu 10. září v 19 hod. přednášel na téma „Kdo jsme my evangelíci?“, podtitul byl „Současnost a budoucí směřování Českobratrské církve evangelické“.
  Nedělní bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně se konaly na Bzí v 11 hod. Následoval společný oběd.
 • V neděli 25. září se konaly bohoslužby s konfirmační slavností. Byl při ní konfirmován Vlastimil Stříbrný mladší.
 • V neděli 9. října se konala slavnost díkůvzdání za úrodu, známá také jako Díkčinění.
 • Ve středu 12. října ve 14.30 se konala schůzka Klubu seniorů. Jakub Hamari nám vyprávěl o svém pobytu na Islandu.
 • V neděli 23. října po bohoslužbách se konal v modlitebně „Bazárek“. Mohli jsme v něm nabídnout věci denní potřeby (např. nádobí, kabelky, bižuterii, v menším množství i knihy nebo oblečení aj.). Dobrovolné příspěvky byly buď celé pro potřeby sboru (na fond varhan) nebo u cennějších věcí i část pro dárce, dle předběžné domluvy.
 • Ve středu 26. října ve 14.30 se sešel Klub seniorů. Vyslechli jsme si vyprávění br. Ladislava Chvojky z jeho putování po východním Slovensku.
 • V neděli 6. listopadu se konaly křestní bohoslužby. Byl při nich pokřtěn Marián Madurkay.
 • Ve středu 9. listopadu se konala schůzka Klubu seniorů. O své diakonické práci na jižní Moravě nám vyprávěl br. f. Luděk Korpa.
 • V sobotu 12. listopadu 2016 v 9.30 se konalo v kazatelské stanici Kynšperk nad Ohří 2. zasedání XXXVII. konventu Západočeského seniorátu. Na pořadu jednání byla mimo jiné volba seniora. Tím byl opětovně zvolen se silným mandátem farář našeho sboru, Miroslav Hamari.
 • Ve středu 23. listopadu ve 14.30 nám na pravidelné schůzce Klubu seniorů vyprávěli manželé Vitoňovi o Bretani.
 • V neděli 11. prosince v 9.30 se konalo v našem sboru slavnostní shromáždění k 80. výročí postavení kostela. Naším hostem byl synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý. Při shromáždění promluvil o architektonickém významu našeho funkcionalistického kostela pan Petr Domanický ze Západočeské galerie. Po bohoslužbách jsme si slovem i obrazem připomněli průběh stavby kostela a život sboru v jeho pestrých dějinách. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
 • Na středu 14. prosince ve 14.30, kdy začala schůzka Klubu seniorů, si sestra Jaroslava Mossóczyová připavila program na téma „Jak se slaví Vánoce v různých zemích“.
 • V pátek 17. prosince od 16.30 náš kostel hostil Vánoční akademii Církevního gymnázia. Zazněla kvalitní hudba a zpěv v podání Pěveckého sboru CG pod vedením profesora Jakuba Šedivého. Studenti si připravili i dramatickou scénku na téma Kristova narození. Organizaci měly na starosti profesorky Petra Coufalová, Lydie Šloufová a další jejich kolegyně. Viz fotogalerie.
Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.