Návštěva synodního seniora a synodní kurátorky (17. 3. 2012)

spojená se dvěma křty

aneb Dva křty a jedna vizitace

17. 3. se v našem sboru konaly pravidelné bohoslužby, při kterých jsme přivítali v našem středu milé hosty, br. synodního seniora Jóele Rumla a sestru synodní kurátorku Liu Valkovou, kteří u nás vykonali vizitaci. Při bohoslužbách bylo poslouženo křtem svatým dvěma křtěncům. Křest svatý vykonala s. farářka Helena Hamariová. Kázáním posloužil br. synodní senior na text z Markova evangelia, kapitola 10., verš 42–45. Br. synodní senior se zaměřil na obsah těchto veršů, z nichž vyplývá, že mezi křesťany nejde o moc, ale o službu druhým, „vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ Nemůžeme se vyvyšovat nad ostatní, nevěřící a nekřesťany, ale uprostřed křesťanského společenství smíme vytvářet vztahy vzájemného porozumění, lásky a služby jedněch druhým. Při bohoslužbách doprovázel na varhany bratr Jan Doležel. Ve shromáždění bylo přítomno kolem 70 členů sboru a 5 dětí.
Po bohoslužbách se konala beseda při kávě ve 2. patře sborové budovy s br. synodním seniorem a s. synodní kurátorkou. Tam poblahopřála sestra farářka H. Hamariová jedné naší sestře v Kristu k jejímu významnému životnímu jubileu. Posléze od 11.30 se staršovstvo Korandova sboru s oběma faráři, syn. seniorem a syn. kurátorkou odebrali k delší poradě v modlitebně. Shromáždění popřáli jednomu z bratrů starších k 60. narozeninám.
Poté se bratr kurátor s oběma kazateli odebrali na oběd a od 15 hodin počalo jednání br. syn. seniora a s. syn. kurátorky se seniorátním výborem Západočeského seniorátu v čele s br. seniorem Miroslavem Hamarim a Josefem Benešem, seniorátním kurátorem.
Od 17 hodin se syn. senior a syn. kurátorka i někteří členové seniorátního výboru účastnili v Západním sboru v Plzni bohoslužeb, které pořádala Diakonie ČCE Západ, a následného jednání s Diakonií. Na bohoslužbách složila slib nová dozorčí rada Diakonie Západ. Kázal bratr Petr Grendel, farář v Domažlicích.

 

 

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.