Rok 2010

Hudba v Korandově sboru – původní článek J. Esterleho asi z roku 2010

 Zcela přirozeným a velmi důležitým projevem života křesťanského sboru i jeho jednotlivých členů je hudební vyjádření projevů víry. Stejně, jako v jiných sborech ČCE, zaznívá zpěv a hudba k oslavě Hospodina. Zhudebněné modlitby, vyznání, chvály či přebásnění biblických textů mají své nezastupitelné místo jak v bohoslužbách, kdy se k nim připojuje celý sbor, tak na rovině osobní zbožnosti. Zcela přirozeným a velmi důležitým projevem života křesťanského sboru i jeho jednotlivých členů je hudební vyjádření projevů víry. Stejně, jako v jiných sborech ČCE, zaznívá zpěv a hudba k oslavě Hospodina. Zhudebněné modlitby, vyznání, chvály či přebásnění biblických textů mají své nezastupitelné místo jak v bohoslužbách, kdy se k nim připojuje celý sbor, tak na rovině osobní zbožnosti.

 Na prvním místě patří k součástem hudebního projevu života Korandova sboru zpěv při bohoslužbách včetně souvisejících instrumentálních (většinou varhanních) či vokálních (pěvecký sbor) hudebních vstupů. Výhradně v organizační „režii“ Korandova sboru jsou pak dvakrát do roka hudební nešpory, na jejichž programu se zpravidla podílí chrámový pěvecký sbor či komorní pěvecký sbor De profundis.

Chrámový pěvecký sbor se zabývá duchovní hudbou nejrůznějších autorů, převahu repertoáru však tvoří díla barokních mistrů. Jeho sbormistrem je Miloslav Esterle. Zkoušky sboru nejsou zaměřeny na pouhý „řemeslný“ výcvik zvolených skladeb, ale zejména na pochopení a umělecké uchopení zvěsti, která je všem prostřednictvím slova i hudby předkládána. Společenství pěveckého sboru je otevřené všem zájemcům o duchovní hudbu. Organizace zkoušek je uvedena v rubrice „Program sboru“.

Při Korandově sboru působí i komorní pěvecký sbor De profundis (název převzat z úvodu žalmu 130 – „Z hlubokosti volám k Tobě“). Jeho sbormistrem je opět bratr Miloslav Esterle. Repertoár sboru tvoří vokální skladby od renesance po současnost. Často se jedná o zhudebnění žalmů, sbor se hlásí ale i k odkazu bohoslužebných liturgických projevů vzniklých v katolickém prostředí a v neposlední řadě osobitým způsobem interpretuje i černošské spirituály.

Hudebníci Korandova sboru se podílejí i na práci hudebních gremií v rámci seniorátu i v měřítku celocírkevním. Jan Esterle je předsedou hudebního poradního odboru Západočeského seniorátu, zároveň má na starosti agendu doprovodných nástrojů v celocírkevním poradním odboru hudebním. Miloslav Esterle je předsedou celoírkevní komise pro přípravu nového evangelického zpěvníku ČCE. 

V prostorách Korandova sboru se koná celá řada hudebních produkcí a to jak komerčních, tak nonprofitních.

Nezastupitelnou roli v hudebním životě Korandova sboru hrají také varhany, o nichž naleznete základní informace ve stejnojmenné kapitole a v kapitole „Z historie hudebního dění“.

Jan Esterle

Copyright © 2011 - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Plzni - Korandův sbor. Powered by Evanek Studio.